تقسيم بندی فيلترهای گرد و غبارگير براساس استاندارد As 1716

تقسيم بندی فيلترهای گرد و غبارگير براساس استاندارد  As 1716

1- گروه P1 : جهت به دام اندازی ذراتی که به هنگام پروسه های مکانيکی ايجاد می شوند استفاده می گردد مثل آزبستوز-سيليکاتها

2- گروه P2 : کاربرد اين فيلترها در بدام اندازی ذرات حاصل از فرآيندهای مکانيکی و حرارتی مانند دمه های فلزی است.

3- گروه P3 : اين فيلترها جهت بدام اندازی ذرات سمی خطرناک مثل بريليوم مورد استفاده قرار می گيرند. در فيلترهای معمولی گروه P3 فقط هنگاميکه به همراه ماسکهای تنفسی تمام رخ و با اطمينان از عدم وجود نشتی آن باشد مورد استفاده قرار می گيرد.

فيلترهای ذکر شده همراه با ماسکهای تمام رخ و نيم رخ بکار می روند. معمولا ماسکهای گروه P1 و P2 به همراه ماسکهای نيم رخ بکار گرفته می شوند.

فيلترهای گازی:

هوای دارای گاز يا بخار آلاينده با عبور از روی مواد جاذب فيلتر کارتريج يا کانسيتر با آلاينده واکنش داده و تصفيه می شود بعضی از جاذبها نسبت به يک آلاينده، اختصاصی بوده و ممکن است در مقابل ساير آلايندهها حفاظتی را تامين نکنند بنابراين در انتخاب نوع مناسب فيلتر بايد دقت شود. همچنين موضوعی که دارای اهميت بسزايی است عبور آلاينده بدون حذف از ميان ماده جاذب است که به اين حالت Break through می گويند و حالتی است که ماده جاذب فيلتر، توانايی خود را از دست داده و در نتيجه آلاينده به درون سيستم تنفسی نفوذ می کند که با توجه به بوی ماده قابل شناسايی است. يکی از مهمترين مواد جاذب، کربن فعال می باشد که با تغييرات ذيل جاذب مناسبی برای گازها و بخارات می باشد.

1- با آغشته کردن کربن فعال با ٌيد می توان بخارات جيوه را جمع آوری کرد.

2- با آغشته کردن کربن فعال با برخی از اکسيدهای فلزی می تواند جاذب گازهای اسيدی باشد.

3- با آغشته کردن کربن فعال با برخی نمکهای فلزی می توان آمونياک را جداسازی کرد.

4- با آغشته کردن کربن فعال با اسيد فسفريک يا نمک آن می توان برای کنترل آمونياک استفاده کرد.

5- با آغشته کردن کربن فعال با مواد قليايی برای کنترل گازهای اسيدی نظير دی اکسيد گوگرد، سولفيد هيدروژن-کلر استفاده می شود.

عمر مفيد فيلترهای گازی وابسته به حجم ماده جاذب و شرايط استفاده از آن می باشد فيلترهای گازی تحت تاثير اين فاکتورها و همچنين غلظت تراکم آلاينده در هوا، رطوبت، ميزان تنفس فرد، قرار می گيرند. فيلترهای گازی نيز مانند فيلترهای غبارگيربه انواع ذيل تقسيم می شوند.

برخی از انواع فيلترهای گازی

رديف                نوع                                                                                کاربرد

1                         A                                                                           جذب گازها و بخارات آلی با نقطه جوش بيشتر از 65 درجه سانتی گراد

2                         B                                                                          جذب گازها و بخارات غير آلی (معدنی) مانند دی اکسيد يا منواکسيد کربن

3                         E                                                                          جذب گازها و بخارات اسيدی مثل دی اکسيد سولفور

4                         K                                                                          آمونيوم و گازها و بخارات مشتقات آن

5                        AX                                                                         جذب گازها و بخارات آلی با نقطه جوش کمتر از 65 درجه سانتی گراد

6                        CO                                                                        جذب منواکسيد کربن

7                      Hgp3                                                                       جذب بخارات جيوه

8                      R51A                                                                       بخارات آلی

9                      R52A                                                                       سولفيد هيدروژن-سولفور دی اکسايد-کلرايد هيدروژن-کلرين

10                    R53A                                                                       دی اکسايد کلرين-کلرايد هيدروژن-کلرين- بخارات آلی

11                    R54A                                                                       متيل آمين-آمونياک

12                    R59A                                                                       کلرين –بخار جيوه

13                    R60A                                                                       فرمالدئيد

14                    R61                                                                         بخارات آلی-فلورائيد هيدروژن-فرمالدئيد-دی اکسيد نيتروژن-متيل آمين-....

15           گاهی به علت وجود مخلوطی از گازها در محيط کار ترکيبی از فيلترها نيز بکار می رود که بنابر دستورات سازنده بايد مورد استفاده قرار گيرد. مانند فيلتر A1B1 – A1B1E1K1

فيلترهای گازی و ذره ای توام:

فيلترهای گازی و ذره ای با يکديگر نيز مورد استفاده قرار می گيرند

1- فيلترهای توام جداگانه: اين نوع ماسک تنفسی دارای يک فيلتر گازی به همراه فيلتر ذره ای است که کاملا از يکديگر جدا هستند فيلتر ذره ای از گروه P3,P2,P1 می باشد و در ورودی ماسک نصب می شود. مانند A2P3

2- فيلترهای توام مرکب: در برخی موارد ماسکهای تنفسی دارای فيلتر مرکبی است که علاوه بر تامين حفاظت در برابر تراکمهای پايين گاز يا بخارات، دارای فيلتر ذره ای نوع P3,P2,P1 می باشد. مانند A1B1P3

در هر دوی اين ماسکها می توان از يک پيش فيلتر در ورودی ماسک استفاده کرد تا ذرات درشت تر را جذب نموده و عمر فيلتر اصلی را بيفزايد. پيش فيلتر های P1 دارای کارايی کم بوده و پيش فيلترهای P2 دارای کارايی متوسط و پيش فيلترهای P3 دارای کارايی بالايی می باشند

طبقه بندی فيلترهای گازی:

اين طبقه بندی بستگی به مقدار گازی دارد که توسط فيلتر جمع آوری می شود هر چه مقدار ظرفيت حذف و يا جمع آوری گاز بيشتر باشد فيلتر در مقابل غلظت مشخصی از گاز در مدت زمان بيشتری می تواند دوام بياورد. فيلترهای گازی برحسب ظرفيت جمع آوری آلاينده های گازی در يکی از چهار گروه ارائه شده در جدول ذيل قرار می گيرند.

گروه               عملکرد                 AUS

فيلترهای با ظرفيت جذب پايين و عمر کوتاه

1 فيلترهای با ظرفيت جذب پايين

2 فيلترهای با ظرفيت جذب متوسط

3 فيلترهای با ظرفي