رابطه ی بین مفاهیم حادثه، بحران، فوریت، فاجعه

رابطه ی بین مفاهیم حادثه، بحران، فوریت، فاجعه